Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekt związany z ochroną czynną żubra.

W 2017 r. zainicjowano projekt „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowany w całości ze środków Funduszu Leśnego LP w kwocie ponad 40 mln zł. Działania podejmowane w ramach projektu rozplanowano na lata 2017-2020. Partnerami realizującymi wspólnie projekt są: nadleśnictwa Augustów, Baligród, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Cisna, Czerwony Dwór, Gołdap, Hajnówka, Kobiór, Komańcza, Krynki, Lesko, Lidzbark, Lutowiska, Niepołomice, Płaska, Stuposiany, Supraśl, Waliły i Żednia; regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Krośnie i Olsztynie; Leśny Bank Genów w Kostrzycy; Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz Białowieski Park Narodowy. Komórką organizacyjną koordynującą i nadzorującą realizację projektu jest Wydział Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz jej rozwój.

W ramach projektu opieką objęte jest m.in. białowieskie stado wolnościowe żubrów. Białowieska populacja żubra bytuje na terenie i w okolicach Puszczy Białowieskiej, aktualnie liczy ponad 600 osobników i jest pierwszą reintrodukowaną wolną populacją. Opiekują się nią Białowieski Park Narodowy oraz nadleśnictwa Białowieża, Browsk, Hajnówka i Bielsk. 

Najważniejszym zadaniem realizowanym na terenie Nadleśnictwa Białowieża jest utrzymanie populacji żubra poprzez poprawę warunków bytowania i wzbogacenie bazy pokarmowej oraz prowadzenie bieżącego monitoringu. Wykonuje się w tym celu koszenie łąk, przygotowuje siano, kupuje pasze, buduje  paśniki i brogi, pielęgnuje się sady owocowe. Realizacja tych działań zmniejsza poziom konfliktów na obszarach bytowania wolnych populacji żubra. W celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez żubry od lat stosowane jest zapewnianie żubrom pasz na okres zimy. W związku z tym prowadzi się zbiór i zakup siana, oraz kupuje pasze objętościowe.

Więcej informacji o projekcie.