Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekty związane z ochroną czynną gatunków: orlika krzykliwego i żubra.

Działanie prowadzone są w ramach dwóch projektów: 

  • LIFE NAT08/PL/000510 "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE+ Przyroda oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie C3a: ODTWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW ŁOWIECKICH POPRZEZ USUNIĘCIE ZAROŚLI I ODTWORZENIE OPUSZCZONYCH ŁĄK.
Przyczyną spadku liczebności orlika w Puszczy Białowieskiej jest prawie całkowity zanik rolnictwa, wypasu bydła, a w rezultacie  zarastanie łąk i pastwisk, co powoduje zredukowanie powierzchni miejsc żerowania tego drapieżnika.  Dlatego też Nadleśnictwo planuje odtworzenie ok 70 ha użytków zielonych, stanowiących miejsce zdobywania pokarmu dla orlików.

Zadanie D3:EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA
a.    Wieże widokowe.
Nadleśnictwo w 2012 wybudowało dwie wieże widokowe w leśnictwie Nowe i Teremiski, z których roztacza się  widok na odtwarzane łąki  w dolinach rzek: Łutowania i Narewka. W szczególnie atrakcyjnym miejscu została zlokalizowana większa wieża. Widok z niej roztacza się na kilkudziesięciohektarową  łąkę odtwarzaną w ramach projektu łąk oraz lasy Białowieskiego Parku Narodowego.  Ze względu na gniazdujące w pobliżu orliki, na łąkach tych obserwowane są żerujące orlik. Duża atrakcyjność terenu, wynikająca z bogactwa  krajobrazowego i mozaikowatości terenu, powoduje, że miejsce te odwiedzane jest przez wielu turystów, dzięki czemu w pełni realizowana aspekt  edukacyjny projektu. 

b.    Ścieżka edukacyjna
W ramach realizacji tego zadania stworzono ścieżkę edukacyjną składającą się z 16 tablic. Ścieżka przeprowadzona jest tak, by przechodziła przez 2 habitaty orlika krzykliwego, stary las, który stanowi miejsce gniazdowania orlików, oraz przez łąki na których żerują.  Żeby dodatkowo uatrakcyjnić ścieżkę na jej trasie znajduje się wieża widokowa, z której rozpościera się widok na rekultywowane łąki w  dolinie rzeki Łutowni. 

c.    Warsztaty dla rolników
Nadleśnictwo  przeprowadziło seminarium  dla rolników. Obejmowało 2 części: kameralną, na której przedstawiono możliwości korzystania z funduszy unijnych oraz terenową, pokazującą  mozaikowatość siedlisk orlika krzykliwego na przykładzie odtwarzanych przez Nadleśnictwo łąk. Dodatkowo wydrukowano 500 szt. ( broszur propagujących użytkowanie gruntów zielonych oraz przedstawiających korzyści finansowe jakie można  z tego tytułu otrzymać.


 

  • "Ochrona żubra in-situ- część północno wschodnia"

Nr zadania II.14. Poprawa bazy pokarmowej żubra i poprawa dostępu do wody w Nadleśnictwie Białowieża. Zadanie obejmuje: koszty pielęgnacji i poprawki w sadach owocowych-usługa, koszty poprawy dostępu do wody (budowa oczka wodnego - wodopoju)-usługa

W ramach tego zadania zostały wykonane prace w sadach owocowych:     

  • zabiegi pielęgnacyjne polegające na usunięciu drzewek wadliwych, martwych oraz gatunków niepożądanych  na powierzchni zredukowanej 2,56 ha – w III kwartale 2011 r., wykaszanie traw na międzyrzędach na powierzchni 3,66 ha – w III kwartale 2011 r., w III kwartale 2012 r. i w III kwartale 2013 naprawa ogrodzeń siatkowych  – w III kwartale 2011 r. i w III kwartale 2013 r.
  • przygotowanie ręczne gleby w talerze (60 cm × 60 cm), spulchnienie w miejsce wypadów na   powierzchni zredukowanej 1,10 ha - w IV kwartale 2011 r.,
  • posadzenie 5,5 tys. drzewek owocowych, wieloletnich w jamkę w przygotowanych talerzach na powierzchni zredukowanej 1,10 ha - w II kwartale 2012 r.
  • budowa oczka wodnego – wodopoju.

 

Nr zadania II.26. Koszenie łąk i przygotowanie siana, utworzenia miejsc dokarmiania (brogów 4 szt) i zakup innych pasz do dokarmiania zimowego żubrów na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Zadanie obejmuje: koszty koszenia łąk, przygotowanie siana i rozwiezienie do miejsc dokarmiania, koszty utworzenia miejsc dokarmiania zimowego dla żubrów bytujących-usługa, koszty zakupu pasz-dostawa , koszty rozwiezienia pasz – usługa.

W ramach tego zadania zostało wykonane:

  • koszenie łąk śródleśnych i przygotowanie siana - na pow. 34 ha – w III kwartale 2011 r., w III kwartale 2012 r. oraz w III kwartale 2013 r.
  • zakupiono i rozwieziono 200 ton pasz (kukurydza, owies, buraki pastewne, siano) – IV kwartał 2011 r., I i III kwartał 2012 r., I i III kwartał 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.
  • zbudowano 4 brogi - w 2013 r.