Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Identyfikacja zagrożeń i stosowanie skutecznych metod ochrony lasu stanowi ważną cześć racjonalnej gospodarki leśnej.

Identyfikacja zagrożeń i stosowanie skutecznych metod ochrony lasu stanowi ważną cześć racjonalnej gospodarki leśnej. Miniony okres cechuje wzmożona aktywność szkodników wtórnych szczególnie korników. Obniżenie się poziomu wód gruntowych wpływa na osłabienie fizjologiczne drzewostanów i ich podatność na choroby. Także huraganowe wiatry, oprócz wyrządzania bezpośrednich szkód są czynnikiem osłabiającym drzewostany. Uszkodzenia koron, pni, strzał oraz systemów korzeniowych powodują bardzo szybkie zasiedlanie drzew przez szkodniki wtórne.

W Nadleśnictwie prowadzona jest stała i bieżąca kontrola stanu sanitarnego lasu oraz monitoring techniczny i biologiczny w celu właściwego prognozowania zagrożeń.

Wzmacniana jest naturalna odporność ekosystemów leśnych. Dąży się do dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych, oraz zwiększenia ich zróżnicowania przez wprowadzenie jak największej ilości gatunków drzew i krzewów domieszkowych. Prowadzone jest terminowe wyznaczanie i usuwanie drzew trocinkowych, wywóz z lasu i korowanie drzew zasiedlonych, które są głównymi metodami rozrzedzania populacji kornika.

Pomocniczymi metodami rozrzedzania populacji jest wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych. Skuteczne stosowanie tych metod ratuje życie dla wielu drzew i drzewostanów ograniczając dynamikę gradacji. Istotne jest to zwłaszcza przy ograniczaniu gradacji kornika drukarza w drzewostanach świerkowych.

Znaczne zagrożenie w skali nadleśnictwa stanowią grzyby (huby i opieńka), powodując znaczne uszkodzenia w odziomkowej części drzew. Prowadzone jest mechaniczne zwalczanie grzybów poprzez wyrywanie i niszczenie zasiedlonych drzewek w uprawach. Na szkółce wykonuje się profilaktyczne zabiegi ochronne przed  osutką i mączniakiem dębu.

    Kolejne zagrożenie to szkody ze strony zwierzyny płowej i żubra.Wpływają one niekorzystnie na jakość upraw i młodników. Najważniejszym działaniem prewencyjnym w tym zakresie to, utrzymanie pogłowia zwierzyny zgodnego z pojemnością łowiska, zwiększanie naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny(poletka łowieckie, wykaszanie łąk, wykładanie drzew zgryzowych) oraz grodzenie upraw.

Prowadzi się jesienne poszukiwania szkodników sosny oraz kontrolę występowania brudnicy mniszki. Nie stwierdzono zagrożenia ze strony tych owadów.

Ponadto stosowana jest ochrona pożytecznej fauny(budki lęgowe, grodzenie mrowisk, pozostawianie martwych drzew do naturalnego rozkładu itp.) i flory(prace pielęgnacyjne prowadzone są z uwzględnieniem lokalizacji roślin chronionych, stosowanie bioolei, prowadzenie zrywki półpodwieszonej itp).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu