Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża ma status Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

W skład O.H.Z. wchodzą dwa obwody łowieckie 267 i 281 o powierzchni 12061 ha, w tym 10269 ha stanowią grunty leśne. Mapy obwodów łowieckich dostępne tutaj nr 267 i 281. Roczne plany odstrzału zwierzyny są ustalane na podstawie inwentaryzacji metodą pędzeń próbnych przy uwzględnieniu obecności dużych drapieżników takich jak wilk i ryś, dlatego odstąpiono od pozyskania kóz i koźląt na terenie O.H.Z. Ponadto myśliwi i leśnicy prowadzą obserwacje zwierzyny, które są wykorzystywane przy ustalaniu struktury płciowej poszczególnych gatunków. Dużą rolę przywiązujemy do poszanowania zwyczajów i tradycji łowieckich..

Plan pozyskania zwierzyny grubej w sezonie 2013/ 2014 wynosi:

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) - byki – 15 szt.

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) - łanie – 50 szt.

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) - cielęta – 15 szt.

Sarna europejska (Capreolus capreolus) - rogacze – 8 szt.

Dzik (Sus scrofa) – 100 szt.

Duża bioróżnorodność i dogodne warunki bytowania dla zwierząt sprawiają, że trofea medalowe nie należą do rzadkości.

Plan pozyskania zwierzyny w Nadleśnictwie Białowieża prowadzony jest na zasadzie odstrzałów selekcyjnych, czyli  usuwaniu z populacji osobników słabych, chorych, najmniej przydatnych do rozrodu i dalszej hodowli. Polowań pędzonych nie organizujemy ze względu na rozległą sieć rezerwatów przyrody i obecność wielu gatunków zwierząt chronionych. Z obecnością zwierzyny płowej i dzików związane są dotkliwe szkody wyrządzane w uprawach rolnych i leśnych, zagrażające czasami trwałości lasu. Bronimy się przed nimi, zabezpieczając część upraw w lesie i na polach ogrodzeniami, a także zabezpieczając pojedyńcze odnowienia głównie gatunków lisciastych. Dużą wagę przywiązujemy do wzorcowego zagospodarowania łowiska poprzez:

- wykaszanie łąk śródleśnych z których pozyskiwane jest siano, które magazynowane jest w stogach i brogach, co stanowi doskonałą karmę w okresie zimowym dla żubrów i zwierzyny płowej,

- zwiększanie areału łąk poprzez ich rekultywację,

- zakładanie i pielęgnacja dzikich sadów drzew owocowych,

- utrzymywanie paśników dla zwierzyny /11 szt./

- utrzymywanie lizawek dla zwierzyny /140 szt./


Nadleśnictwo Białowieża, przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim prowadzi szkolenia i umożliwia młodym adeptom łowiectwa odbywanie stażu myśliwskiego. Ściśle współpracujemy z ośrodkami badawczymi tj. Instytutem Badawczym Leśnictwa, Zakładem Badania Ssaków oraz Białowieskim Parkiem Narodowym nad monitorowaniem populacji żubra i innych roślinożerców, a także zwierząt drapieżnych.