Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska"

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska" utworzono zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska"

       Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska" utworzono zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  19 grudnia 1994 roku.

 

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska" przyjęło się uznawać za pierwszy w Polsce, choć zarządzenie w sprawie jego utworzenia powołało do życia również sześć innych LKP. Zwolennicy przyznania pierwszeństwa temu właśnie obszarowi uważają, że uprawnia ich do tego decyzja nr 23 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 roku w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej.

 

Pieczę nad Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Puszcza Białowieska" sprawuje Rada Społeczno - Naukowa, obecnie pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Boreckiego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, nadleśnictw, świata nauki, samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska" utworzono zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  19 grudnia 1994 roku.

 

Zasady postępowania ochronnego i hodowlanego w Puszczy Białowieskiej, zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 roku, stanowią co następuje:

 

„Puszcza Białowieska stanowi dobro ogólnonarodowe o wybitnym znaczeniu przyrodniczym i podlega szczególnej ochronie. Ochrona substancji i walorów Puszczy polega na zachowaniu procesów ekologicznych. Z tego względu obszar Puszczy Białowieskiej, w części poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposób specjalny, tworząc wzorcowy kompleks promocyjny dla tego typu obiektów w Polsce". 

 

Na terenie Polski  Puszcza Białowieska zajmuje blisko 65 tys. ha, z czego 52,6 tys. ha objął Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska". W jego skład weszła część Puszczy, którą zarządzają Lasy Państwowe (Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka).

 

Do podstawowych celów utworzenia LKP „Puszcza Białowieska" należą:

 • zachowanie naturalnych warunków środowiska leśnego w całym mezoregionie Puszczy,
 • zachowanie lub odtworzenie właściwych siedliskom puszczańskich biocenoz leśnych o charakterze naturalnym oraz zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych i ciągłości wielostronnego wykorzystania ich zasobów,
 • stworzenie wzorca do objęcia polityką kompleksowej ochrony i restytucji oraz doskonalenia lasów większych kompleksów leśnych o podobnych warunkach geograficzno - przyrodniczych,
 • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów Państwowych.

       

Powyższe cele są realizowane, między innymi, poprzez:

 • wypracowanie i stosowanie w praktyce odmiennego podziału funkcjonalnego (gospodarczego) lasu oraz takiej metody regulacji cięć, która wynika ze stanu lasu i potrzeb hodowlanych i sanitarnych, przy założeniu, że pozyskanie drewna nie jest celem lecz jednym z efektów trwałej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
 • ochronę różnorodności biologicznej dziko żyjących roślin i zwierząt, dla zachowania bogactwa genetycznego i wielostronnych funkcji lasu o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
 • restytucji metodami aktywnej hodowli i ochrony zniekształconych i zdegradowanych fragmentów zbiorowisk leśnych Puszczy z maksymalnym wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej,
 • wzmaganie korzystnego wpływu Puszczy na środowisko przyrodnicze, a równocześnie dążenie do ograniczenia niekorzystnych dla Puszczy zagrożeń ekologicznych.

„Puszcza Białowieska stanowi dobro ogólnonarodowe o wybitnym znaczeniu przyrodniczym i podlega szczególnej ochronie. Ochrona substancji i walorów Puszczy polega na zachowaniu procesów ekologicznych. Z tego względu obszar Puszczy Białowieskiej, w części poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposób specjalny, tworząc wzorcowy kompleks promocyjny dla tego typu obiektów w Polsce". 

 

Ponadto ochrona przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego tego Kompleksu realizowane są także poprzez:

 • szczególne formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt),
 • lasy ochronne ogólnego przeznaczenia (lasy wodochronne, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz ostoje zwierząt),
 • lasy ochronne specjalnego przeznaczenia (wyłączone drzewostany nasienne, lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, lasy w granicach administracyjnych Hajnówki oraz lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności),
 • specyficzne, dostosowane do warunków puszczańskich, zasady organizacji gospodarstwa leśnego, między innymi poprzez utworzenie 3 obszarów o odmiennych systemach zarządzania i zróżnicowanych metodach postępowania, stosownie do walorów przyrodniczych tych obszarów,
 • prowadzenie szkoleń służby leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

 

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska"

Decyzja nr 23 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 roku w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej

Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 roku powołująca skład Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnyego "Puszcza Białowieska"

Lista członków Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" powołana Decyzją nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państowych z dnia 7 marca 2013 roku

PROGRAM - GOSPODARCZO - OCHRONNY Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" na lata 2012 - 2021